การสร้างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL

เนื่องจากอากาศร้อนขึ้นทุกวันในปัจจุบัน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้งยังมีการเกิดอุทกภัยต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการใช้พลังงานในอาคารสูงขึ้น คอนโดต่างๆ และบ้านเรือนที่ต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่กับเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ทำให้อนาคตยิ่งขาดแคลน พลังงานมากขึ้น

ดั้งนั้นจำเป็นต้องหันมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน ในอาคาร หรือสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบ้านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตควรนำหลักการประหยัดพลังงานมาใช้ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะนอกเหนือไปจากการประหยัดพลังงานแล้วยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานได้แก่
1. หลังคา Shingles Roof ที่แตกต่างจากหลังคาทั่วไปคือป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์มีน้ำหนักเบากว่าหลังคาโดยทั่วไป คงทน และมีความสวยงามเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดี
2.กระจก Heat Stop เป็นกระจกฉนวนภายในช่องว่างระหว่างกระจกเคลือบด้วยสารที่มีสภาพการแผ่รังสีต่ำทำหน้าที่ป้องกัน ความร้อนความชื้นจากอากาศภายนอกเข้าตัวบ้าน
3.ผนัง EIFS เป็นระบบเคลือบกันความร้อน และความชื้นด้านภายนอกอาคารโดยตรง
ซึ่งบ้านที่มีแนวความคิดในการออกแบบอย่างนี้จะมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบธรรมชาติผสมผสานกับการใช้ระบบการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นรูปแบบของบ้านพักอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในเขตเมือง และบริเวณโดยรอบบ้านมีพื้นที่พอเพียงที่จะสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดี ในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่ดี จึงจำเป็นต้องอาศัยแนวความคิดตามหลักธรรมชาติมาใช้ร่วมกันในการสร้างและรักษาสภาวะภายในบ้านให้น่าอยู่และสบายได้โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
ฉะนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีแล้วยังสร้างความสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งบ้านในรูปแบบอนุรักษ์พลังงงานตามแนวคิดธรรมชาติ จะช่วยให้บ้านเย็นลง ทำให้ลดการใช้พลังงานของเครื่องทำความเย็น แอร์ พัดลม อย่างมาก ซึ่งการติดตั้งSOLAR CELL เพื่อผลิตพลังงาน มาใช้ในบ้าน หรืออาคารจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย และอาจจะไม่ต้องพึ่งพาระบบพลังงานไฟฟ้าจากสายไฟดังนั้นการนำSOLAR CELLมาใช้ถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ของการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนได้ในอนาคต